Eerste plannen voor ‘zorglandschap’ Ternaard gepresenteerd

TERNAARD

De gemeente Dongeradeel, KwadrantGroep, Thús Wonen, de Friesland Zorgverzekeraar en de Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard hebben bureau PAU (samen met Specht Architecten en Estheticon gebiedseconomie) de opdracht gegeven een plan te ontwikkelen voor de zorg in Ternaard. Maandag 26 november zijn tijdens een bijeenkomst de ideeën over de toekomst van de zorg in Ternaard gepresenteerd. De aanwezige bewoners konden tijdens de bijeenkomst feedback en input geven op de plannen. Bureau PAU en de betrokken partijen gaan met de input uit het dorp aan de slag en werken de ideeën verder uit.

Om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen, actief kunnen blijven en zorg kunnen ontvangen als dat nodig is, is er een gezamenlijk plan voor een ‘woon-welzijn-zorglandschap’ Ternaard opgesteld. Uitgangspunt bij de plannen is de krachten te bundelen als het gaat om zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Professionals, vrijwilligers en mantelzorgers stemmen hun inzet af en zorgen er zo gezamenlijk voor dat de leefbaarheid in Ternaard verbeterd wordt.

Ouderenwoningen en ontmoetingsruimte

De ideeën voor het zorglandschap Ternaard gaan uit van een aantal moderne ouderenwoningen in een hof-vorm op het terrein van Spiker. In de plannen gaat het om woningen die levensloopbestendig zijn en er kan zorg aan huis verleend worden. In het plan is opgenomen dat er bij de woningen een ontmoetingsruimte komt voor onder meer dagopvang voor ouderen. Het buitenterrein zou geschikt gemaakt kunnen worden voor gezonde buitensport.

In het voorstel staat ook een tijdelijke ontmoetingsruimte op het terrein van Spiker. Deze tijdelijke ruimte kan gebruikt worden tot de permanente ontmoetingsruimte er is. Op deze manier blijft de dagopvang doorgaan en kunnen mensen uit het dorp elkaar op een vast plek blijven ontmoeten.

Onderzoek naar multifunctionele accommodatie

Ook wordt voorgesteld onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een concentratie van publieke accommodaties in het dorp, gecombineerd met de te realiseren ontmoetingsruimte.

Dat onderzoek houdt ook een studie in naar de mogelijkheid tot verplaatsing van het huidige dorpshuis naar het terrein van Spiker. Hier zouden dan ook activiteiten op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning kunnen plaatsvinden.

Hoe nu verder

Over de plannen voor de woningen, de ontmoetingsruimte en het dorpshuis is maandagavond met de aanwezigen gesproken. De input wordt gebruikt om het voorstel definitief te maken en een plan van aanpak te maken. Dat plan van aanpak wordt in december aan de opdrachtgevers aangeboden zodat die er een besluit over kunnen nemen.

© Foto Bote Sape Schoorstra

Blijven wonen in Waterwijk, Almere

Blijven wonen in Waterwijk, Almere