Stedenbouwkundigplan | Eikenlaan Selwerd Groningen

In opdracht van woningcorporatie Nijestee maakte Specht een stedenbouwkundige haalbaarheidsstudie naar wijkvernieuwing van een deel van de naoorlogse stempelwijk Selwerd. Het ging om in totaal veertien wooncomplexen aan weerszijden van het winkelcentrum aan de Eikenlaan.

Doel van de buurtvernieuwing is het toevoegen van nieuwe woningtypes, het inzetten op verschillende woonbehoeftes en woonmilieus en het vergroten van de diversiteit van de bewonerssamenstelling. Tegelijkertijd moet de wijk ruimte blijven bieden aan de huidige bewoners. Bewoners die nu vertrekken omdat ze geen perspectief meer zien in Selwerd, moet dit perspectief wel geboden worden. De woningen zullen betaalbaar moeten blijven, fysiek toegankelijk voor iedereen en aantrekkelijk voor diverse doelgroepen en huishoudens.

Selwerd is op dit moment, wat betreft woningbestand en ruimtelijke kwaliteit, een vrij monotone wijk. Een ander doel is dan ook het aanbrengen van een duidelijke identiteit.

Deze stedenbouwkundige haalbaarheidsstudie bevat een analyse van de wijk en specifiek van het plangebied waar de vernieuwing plaats gaat vinden op basis van de kaders die aangegeven staan in het Buurtvernieuwingsplan van de woningcorporatie. De studie is bedoeld als input om de plannen in een later stadium samen met de gemeente en de bewoners verder vorm te geven.

Conclusies

Hogere dichtheid; stevig profiel

De huidige bebouwing heeft een lage dichtheid. Dit uit zich in een zwak profiel aan de Eikenlaan en veel open, weinig benutte ruimte in de stempels.

Herontwikkeling met een hogere dichtheid biedt veel kansen en komt tegemoet aan de grote woningbehoefte in de stad; een stevig profiel aan Eikenlaan biedt mogelijkheid voor identiteit, leefbaarheid en kwaliteit; een gunstiger verhouding tussen bebouwde en onbebouwde ruimte geeft mogelijkheden de kwaliteit van de onbebouwde ruimte te verbeteren; en maakt tevens eigendom en verantwoordelijkheid voor deze ruimte helderder; er kan ruimte gecreëerd worden voor een diversiteit aan woontypologieën, eventueel ook in andere segmenten naast sociale huur.

 

 

Parkeren

In deze stedenbouwkundige verkenning is, in verband met de financiële haalbaarheid, onderzocht hoe op een kwalitatieve manier op het maaiveld kan worden geparkeerd. Als we van de huidige parkeernormen uitgaan, voldoet het totaal aantal parkeerplaatsen niet. De parkeernorm die gehanteerd wordt bij nieuwbouw legt een grote druk op de mogelijkheden voor verdichting. De parkeernorm is nog altijd leidend terwijl de vraag naar meer kwaliteit en minder geparkeerde auto’s ook actueel is.  In de omgeving zijn een aantal parkeervelden (Kamerlingh Onnes College, bij het winkelcentrum) waar ’s avonds weinig gebruik gemaakt wordt. Dubbelgebruik biedt wellicht een oplossing. In overleg met de gemeente, bewoners en bedrijven zal naar oplossingen worden gezocht voor het parkeren.

Bebouwingsstructuur

Door een nieuwe bebouwingsstructuur van (af)gesloten bouwblokken te introduceren, wordt de openbare ruimte fysiek gescheiden van het binnenterrein. Dat is privaat of collectief eigendom in de vorm van terrassen, tuinen en evt. parkeren. De invulling van de velden beidt ruimte aan een grote verscheidenheid van woningtypen. Een dwarsverbinding door het gebied maakt het doorwaadbaar voor voetgangers. De lange, monotone strokenbouw wordt getransformeerd naar kortere, overhoekse bouwblokken, waardoor meer variatie en plastiek ontstaat.

.

Blijven wonen in Waterwijk, Almere

Blijven wonen in Waterwijk, Almere

Wonen en zorg voor ouderen

Grijstinten in Paddepoel

Locatie

Eikenlaan Selwerd, Groningen

Opdrachtgever

Nijestee

Jaar

2018

Status

gereed