Boerderijenonderzoek De Marne

achtergrond

In heel Nederland zien we dat steeds meer boerderijen / agrarisch vastgoed leeg komt te staan. Belangrijke oorzaken zijn de vergrijzing (CBS, 2013) en de doorgroeiende andere agrarische bedrijven die wel de rechten/het land maar niet de gebouwen overnemen. Herbestemming blijkt lastig, waardoor verkrotting en sloop op de loer ligt. Vaak hebben de boerderijen een belangrijke cultuurhistorische waarde en spelen een rol in de leefbaarheid van een regio.

vraagstelling

In hoeverre speelt deze landelijke tendens in de Marne? Wat is er aan leegstand van boerderijen / agrarisch vastgoed te verwachten?

Hoe kunnen boerderijen een herbestemming krijgen?

plan van aanpak

Inventarisatie:

–           inventarisatie van de boerderijen (hoeveel, monumentale status, agrarische of andere functie)

–           wat zijn de ontwikkelingen in de landbouw in de Marne? Wat is er te verwachten aan leegstand van    agrarische bebouwing?

–           wat is het vigerend beleid voor herbestemming van boerderijen (gemeentelijk, provinciaal)?

–           welke actuele ontwikkelingen spelen er die mogelijk een rol kunnen spelen in herbestemming (denk    bijvoorbeeld aan lang zelfstandig wonen, meergeneratiewonen, cottage industries etc.)

Waarderingskader:

–           hoe waarderen we de boerderijen (monumentale/beeldbepalende status, locatie, flexibiliteit, bevingsschade, grondbezit etc.)?

–           moeten alle boerderijen behouden blijven? Zo niet, wat wordt dan het afwegingskader?

 

Inspirerende referentieprojecten

Welke inspirerende initiatieven zijn er al gerealiseerd? Dat kunnen projecten van herbestemde boerderijen in binnen- en buitenland zijn. Belangrijk hierbij is om te weten hoe deze transformaties tot stand zijn gekomen en hoe ze gefinancierd zijn. Deze referentieprojecten tonen nieuwe bestemmingen die op een zorgvuldige manier worden ingepast in het landschap en het sociale en/of economische netwerk.

Pilot

Om naast het onderzoekende deel van deze opgave ook direct kennis te halen uit de praktijk zijn we voornemens een pilot te starten. Zo komen we in de praktijk ook de hobbels tegen die genomen moeten worden. In de ze pilot gaat het erom dat we initiatiefnemers ondersteunen en begeleiden in het proces van herbestemming (ruimtelijk, programmatisch en procedureel).

Financiering

Hoe uitgebreid deze opgave wordt gedaan hangt af van de financiering die we vinden. De intentie is om te starten met financiering van gemeente de Marne. We proberen cofinanciering van LTO Noord te krijgen en daarmee aanspraak doen bij een financiering bij de Provincie (krimp- en leefbaarheid). Wellicht zijn er ook mogelijkheden om een aanvraag te doen bij de Dialoogtafel, in de vorm van leefbaarheid niveau 1 (herstructurering gebied) of niveau 3 (initiatieven op dorps- of gemeenschapsniveau).

Informatie

Naast literatuur- en veldonderzoek zoeken we, naast gemeente de Marne, contact met LTO Noord, provincie Groningen, Groninger Landschap, makelaars, banken etc. om voldoende input te verzamelen.

Doel

Doel van deze opgave is om een toekomstscenario te schetsen van de te verwachten ontwikkelingen in de leegstand van agrarisch vastgoed in gemeente de Marne. Daarnaast willen we initiatiefnemers, gemeente en provincie en andere betrokkenen inspireren door mogelijkheden te tonen en geslaagde voorbeeldprojecten van herbestemming van boerderijen. De vorm van het eindproduct is nog nader te bepalen, dat kan een inspiratieboek zijn, maar wellicht ook een symposium.

Locatie

Gemeente De Marne

Opdrachtgever

ism Gemeente De Marne

Jaar

2015 - heden

Status

doorlopend